Inscripció

      HORARI:
           9:00 - 13:00
           9:00 - 15:00
           9:00 - 16:00
      SETMANES DEL CASAL:
           del 25 al 28 de juny
           1 al 5 juliol
           8 al 12 juliol
           15 al 19 juliol
           22 al 26 juliol
      OPCIONAL: SETMANA COLÒNIES A CAN TON XIC (Tavèrnoles)
           del 15 al 19 de juliol (transport des de Mollerussa amb monitor anada i tornada)
      SELECCIONEU LES SETMANES:
           25 JUNY AL 28 JUNY 2024
           1 JULIOL AL 5 JULIOL 2024
           8 JULIOL AL 12 JULIOL 2024
                casal de 9:00 a 13:00
                casal de 9:00 a 15:00
                opcional: excursió tot el dia dijous a Castelldefels i canal olímpic (preu 30€)
                opcional: dimecres tarda escalada a Sorralta (preu 25€)
           15 JULIOL AL 19 JULIOL 2024
                casal de 9:00 a 13:00
                casal de 9:00 a 15:00
                opcional: colònies de dilluns a divendres
                opcional: excursió tot el dia dijous al parc aquàtic Aquadiver (preu 30€)
                opcional: dimecres tarda: taller percussió/batucada (preu 20€)
                opcional: dormir a la casa la nit del dijous al divendres (preu 85€)
           22 JULIOL AL 26 JULIOL 2024
                casal de 9:00 a 13:00
                casal de 9:00 a 15:00
      SERVEI PERMANÈNCIA:
           8:00 a 9:00: 20€ (setmana)
           8:30 a 9:00: 15€ (setmana)
      DINAR:
           CARMANYOLA
           CATERING (35€ setmana)
      SERVEI TRANSPORT VIC - CAN TON XIC (cost a part) a les 8:30 del matí, 25€/setmana
          
           NO
      SERVEI TRANSPORT CAN TON XIC - VIC a les 13:00 (cost a part) 25€/setmana
          
           NO
Responsable:
-Fun & Learn s.l.
Finalidad:
Gestionar el envío de información y prospección comercial
Legitimación:
Consentimiento del interesado
Destinatarios:
Otras empresas colaboradoras encargadas de Tratamiento fuera de la UE, acogido
a Privacy Shield
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.funandlearn.com
Autoritzo, expressament, a FUN AND LEARN, S.L. per a que em trameti per mitjà del correu electrònic o per mitjà de missatges SMS les informacions relatives a les seves activitats previstes i programades, als efectes de estar informat de les mateixes. Quedo informat que, en cada comunicació que rebi, podré oposar-me a la seva continuïtat mitjançant un procediment senzill i gratuït que em facilitarà FUN AND LEARN, S.L.

D'acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, FUN AND LEARN, S.L. l'informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat COLòNIES, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada, que té per finalitat la prestació dels serveis de colònies i educació en el temps lliure, essent els destinataris de la informació els usuaris del servei. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, FUN AND LEARN, S.L., domiciliada a GOLMèS (25241), Carrer Democràcia, 5 i amb CIF. B-25471038, Tel.: 973 710 631; a./e.: cesc@funandlearn.com.

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt son necessàries per a la finalitat per a la qual es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

Assabentat així de tot això exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a FUN AND LEARN, S.L, perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document i documents adjunts i, en concret i expressament, les dades de salut relatives a la persona inscrita, d'acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E.

D'acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, FUN AND LEARN, S.L. l'informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat COLòNIES, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada, que té per finalitat la prestació dels serveis de colònies i educació en el temps lliure, essent els destinataris de la informació els usuaris del servei. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, FUN AND LEARN, S.L., domiciliada a GOLMèS (25241), Carrer Democràcia, 5 i amb CIF. B-25471038, Tel.: 973 710 631; a./e.: cesc@funandlearn.com.

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt son necessàries per a la finalitat per a la qual es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.

Assabentat així de tot això exposat als apartats anteriors, en cas d'haver escollit un programa als Estats Units, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a FUN AND LEARN, S.L, perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document i documents adjunts i, en concret i expressament, les dades de salut relatives a la persona inscrita, així com la realització de la transferència internacional necessària per a la realització del contracte, la qual tindrà per destinatari a Nature's Classroom at Sargent Center, amb domicili a New Hampshire, (EUA), tot això d'acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, en especial als articles 5 a 7 i 33 i 34 de la mateixa, i a la Directiva 46/95 de la C. E.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIó.

1.- ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Contractació s'apliquen a la contractació de tots els serveis ofertats pel titular d'aquesta pàgina web, FUN AND LEARN S.L., ubicada a la pàgina web www.FUN AND LEARN S.L. a tots els interessats en l'adquisició dels mateixos.

La utilització per part de l'usuari de tots els serveis d'aquesta pàgina web implica l'adhesió a les Condicions Generals de Contractació en la versió publicada per FUN AND LEARN S.L., en el mateix moment de l'ordre de compra, la qual, amb l'antelació legalment establerta, estarà a disposició dels clients a la pàgina web.

Es recomana que l'usuari llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una contractació. S'entendrà que si l'usuari escull l'opció indicada al botó âSí, acceptoâ, que apareix al final de les presents Condicions Generals de Contractació, es considerarà que les entén i les accepta plenament, una vegada ha seleccionat definitivament el servei a adquirir i ha escollit el mitjà de pagament.

Per contra, si l'usuari no accepta les presents Condicions Generals de Contractació, haurà de escollir l'opció indicada en el botó identificat com 'No Accepto', situat al final de les mateixes. Amb aquesta acció es conclourà l'operació i no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació per part de l'usuari.

2.- OBJECTE.

2.1.- L'objecte del present contracte és l'oferiment per part de FUN AND LEARN S.L. de tots els serveis que s'exhibeixen en cada una de les pàgines de la present pàgina web, segons s'estableix en les següents estipulacions en règim d'arrendament de serveis.

3.- TIPUS DE SERVEIS.

3.1- Els serveis que ofereix FUN AND LEARN S.L., consisteixen en la prestació d'activitats educatives i de lleure per a infants i joves en els termes anunciats al propi espai web de www.funandlearn.com.

3.2.- Per a la prestació dels serveis ofertats FUN AND LEARN S.L., disposa dels mitjans humans i materials necessaris d'acord amb la normativa vigent que regula l'activitat.

4.- ENTRADA EN VIGOR.

4.1.- Les presents Condicions Generals entraran en vigor en el moment en que l'usuari accedeix a l'espai web i doni el seu consentiment per a contractar el servei en qüestió. En aquest moment l'usuari accepta i s'adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

4.2.- De conformitat amb l'article 2 del Reial Decret 1906/1999 sobre Condicions Generals de la Contractació, FUN AND LEARN S.L. garanteix que ha exposat les presents Condicions Generals durant un període de més de tres dies a la generalitat dels possibles usuaris, en data anterior a que aquests poguessin contractar qualsevol bé o servei, complint-se per tant amb el període d'informació prèvia establert a l'esmentada disposició.

5.- PREU I FORMA DE PAGAMENT.

5.1.- El preu de cada un dels béns o serveis vindrà determinat de manera clara a la pàgina on sigui exhibit, indicant si l'IVA està inclòs en el preu o cal afegir-se.

5.2.- L'usuari que desitgi adquirir algun dels serveis que ofereix FUN AND LEARN S.L. haurà de satisfer el preu corresponent mitjançant un pagament per mitjà de transferència bancària o bé si és el cas un pagament electrònic per mitjà de la passarel·la de pagament a la que s'accedirà des d'aquest espai web.

6.- CONFIRMACIó DEL CONTRACTE I ALTRA DOCUMENTACIó.

6.1.- Un cop que FUN AND LEARN S.L. verifiqui que la realització efectiva del pagament total s'ha executat correctament, enviarà a l'usuari una confirmació per correu electrònic en el termini d'un mes abans de l'inici del servei contractat.

6.2.- Abans de l'inici de la prestació del servei contractat, l'usuari signarà amb la seva signatura autògrafa el formulari d'encàrrec definitiu de la prestació del servei i pagarà la resta del preu que pogués quedar pendent.

7.- DRET DE DESESTIMENT.

7.1.- Un cop l'usuari hagi rebut la confirmació de la seva comanda, podrà desistir en qualsevol moment de l'encàrrec efectuat, sempre que FUN AND LEARN S.L. rebi una notificació del mateix, a l'adreça que s'indica a la pàgina principal de FUN AND LEARN S.L., abans de deu dies de la data d'inici de la prestació del servei encomanat.

7.2.- Un cop rebuda la comunicació de desestimant, FUN AND LEARN S.L. procedirà a retornar en un termini màxim de trenta dies les quantitats percebudes de l'usuari, dacord amb la política de cancel·lació que consta en les condicions generals dels formularis d'inscripció.

8.- OBLIGACIONS DE FUN AND LEARN S.L..

8.1.- FUN AND LEARN S.L. es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb l'usuari adquirent:

* Posar a disposició de l'usuari a la pàgina web la informació necessària relativa als serveis que FUN AND LEARN S.L. ofereix en els termes legalment previstos.
* Trametre a l'adquirent un comprovant que manifesti la recepció per part de FUN AND LEARN S.L. de la seva sol·licitud o comanda realitzada.
* Trametre a l'adquirent una justificació de la contractació efectuada amb FUN AND LEARN S.L.. Aquesta justificació li serà tramesa, com a molt tard, juntament amb l'inici de la prestació de serveis que l'adquirent hagi sol·licitat.
* Emprar tota l'atenció i professionalitat que es considerin raonables per a l'assumpció dels serveis que ofereix.
* La prestació de serveis que es pogués haver contractat entrarà en vigor a la data concreta en què així s'hagués reflectit a l'oferta que va acceptar l'usuari.

9.- OBLIGACIONS DE L'USUARI ADQUIRENT.

9.1.- L'adquirent es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb FUN AND LEARN S.L.:

* Omplir els formularis de comanda i els seus camps segons les instruccions que FUN AND LEARN S.L. li indiqui a l'efecte.
* Abonar el preu del servei que desitgi segons les instruccions de FUN AND LEARN S.L. i conforme al que s'ha estipulat en el present contracte.
* Assegurar-se de que l'oferta del servei que es pretén contractar és una oferta que està vigent, actualitzada, i no una versió antiga guardada en la memòria 'caché' de la seva terminal, per al que haurà de presionar l'icona 'Actualitzar', abans de procedir a efectuar cap contractació.

10.- RESPONSABILITATS.

10.1.- L'usuari adquirent serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que trameti a FUN AND LEARN S.L. així com del contingut de qualsevol altra comunicació que emeti a aquest a través de qualsevol altre mitjà.

10.2.- La mera tramesa del formulari de sol·licitud d'un determinat contracte i el pagament corresponent al mateix no implica l'acceptació automàtica de FUN AND LEARN S.L. d'aquest encàrrec, sinó que s'entendrà que l'accepta quan FUN AND LEARN S.L. trameti a l'adquirent una justificació d'haver rebut la seva sol·licitud indicant-li que procedeix a realitzar l'esmentat encàrrec.

11.- PROTECCIÓ DE DADES.

11.1.- S'informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat amb les dades que es recullen en els diferents formularis d'aquesta web, indicant-se quan les dades que es demanen són necessàries per a la prestació i gestió dels serveis que s'ofereixen i quan són opcionals. Si no s'omplissin els camps dels formularis que consten com a obligatoris, FUN AND LEARN S.L. no podrà subministrar els s i serveis que ofereix i ho comunicarà a l'usuari.

11.2.- El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat de FUN AND LEARN S.L., quina adreça actual és CARRER DEMOCRACIA 5, 25241 GOLMéS (LLEIDA), ESPANYA. Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb l'usuari, així com per a la tramesa d'informació comercial relativa als serveis de FUN AND LEARN S.L..

11.3.- La tramesa dels formularis implicarà el consentiment exprés de l'afectat per a la cessió de les seves dades de caràcter personal contingudes en el referit fitxer automatitzats a FUN AND LEARN S.L. així com a totes les persones en la mesura en que sigui necessari per a dur a terme les accions o prestacions previstes en aquest contracte i per a realitzar les tasques d'informació i comercialització previstes.

11.4.- El responsable del fitxer es compromet a guardar secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable a l'efecte.

11.5.- Així mateix s'informa a l'usuari del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de normativa aplicable a l'efecte, els quals podran exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del fitxer anteriorment esmentada.

12.- EXTINCIÓ I RESOLUCIó.

12.1.- El present contracte s'extingirà quan ambdues parts compleixin amb les obligacions a les que es comprometen en el mateix o quan sigui resolt per alguna d'elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució.

12.2.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en el mateix. En aquest cas, es procedirà, si fos possible, de conformitat amb el procediment regulat a l'Estipulació referida al desestiment, sense perjudici de l'eventual reclamació per danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant, que pogués correspondre per tal incompliment.

13.- NOTIFICACIONS I PREAVISOS.

13.1.- Qualsevol notificació o preavís per qualsevol de les parts haurà de trametre's per qualsevol mitjà que permeti creure raonablement que aquesta informació ha arribat segura, a ser possible per mitjà del correu electrònic.

13.2.- Les notificacions que l'usuari o adquirent remeti a FUN AND LEARN S.L. podrà fer-ho a la següent adreça de correu: cesc@funandlearn.com.

14.- RELACIÓ AMB ALTRES CONTRACTES.

14.1.- La relació entre l'usuari o adquirent i FUN AND LEARN S.L. es regeix per aquestes Condicions Generals, amb independència de la vigència de l'Avís Legal de la pàgina web, el qual s'aplicarà amb caràcter supletori, i en el que no contradigui les presents Condicions Generals.

14.2.- Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, per a l'adquisició d'algun bé concret o servei, es podran adjuntar i sotmetre a l'aprovació de l'usuari qualsevol altres Condicions Generals específiques per a aquest bé o servei. En aquest cas, les esmentades Condicions Generals específiques s'aplicaran de forma preferent a la relació entre l'usuari i FUN AND LEARN S.L. i solament de forma suplementària i en allò que no les contradigui seran d'aplicació les presents Condicions Generals.

15.- INVALIDESA I NUL.LITAT PARCIAL.

Si alguna de les disposicions d'aquest contracte fos considerada nul·la o inaplicable (en la seva totalitat o en part) per qualsevol Jutjat, Tribunal u òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions del contracte, les quals conservaran tota la seva vigència.

16.- LLEI APLICABLE.

El present contracte serà interpretat i es regirà conforme a la legislació espanyola vigent.

17.- JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Lleida*

*Cal tenir en compte la Jurisdicció corresponent i no renunciable pera al cas de contractes amb consumidors.